Tải Q-Dir Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Q-Dir Portable

Q-Dir là một file explorer quad-panel có khả năng hiển thị 4 tấm Explorer cùng lúc.

Nó hỗ trợ yêu thích, tập tin / lọc màu, xuất khẩu sang XLS / CSV / TXT / HTML, màn hình kính phóng đại, nhanh chóng xem trước, và nhiều hơn nữa.