Tải ChrisControl bản Portable 1.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ChrisControl bản Portable 1.5

Tải về các gói ZIP và giải nén vào thư mục bất kỳ của sự lựa chọn của bạn.
Xóa chriscontrol.inf và chriscontrol_nu2menu.xml như hai tập tin này chỉ cần thiết nếu bạn có kế hoạch ChrisControl với PE Builder.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào ChrisControl.exe.

Tải WinSnap bản Portable 1.1.10 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải WinSnap bản Portable 1.1.10

Tải về các “WinSnap Portable Edition” gói ZIP (hoặc “WinSnap Portable Edition với GDI +” nếu bạn không có gdiplus.dll) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi WinSnap.exe.

Tải Portable Storage Explorer bản Portable 1.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Portable Storage Explorer bản Portable 1.0

Tải về cài đặt và giải nén sử dụng Universal Extractor
vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Các tập tin EXE duy nhất nằm bên trong {app}.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào PortableStorageExplorer.exe.