Tải Todomoo bản Portable 0.10 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Todomoo bản Portable 0.10

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch todomoo.exe.
Tùy chọn, để tắt tự động kiểm tra các bản cập nhật, thực hiện một trong các cách sau:
Mở todomoo.conf và thay đổi dòng
int.updates_auto = 1
đến
int.updates_auto = 0
Mở chương trình và nhấn nút? Và chọn Check for updates … Bỏ chọn Tự động kiểm tra các bản cập nhật.

Tải ToDoList bản Portable 7.0.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ToDoList bản Portable 7.0.4

ToDoList là một công việc quản lý phân cấp cho phép bạn liên tục sub-chia nhiệm vụ của bạn vào phần quản lý hơn, mà làm cho nó lý tưởng cho các dự án liên quan đến CNTT cũng như các hoạt động tổng quát hơn. Mỗi nhiệm vụ có thể được cung cấp một […]