Hướng dẫn WPide bản 2.4.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Hướng dẫn WPide bản 2.4.0

Biên tập mã WordPress với tự động hoàn thành của cả hai chức năng WordPress và PHP với tham chiếu, làm nổi bật cú pháp, số dòng, chỉnh sửa tab, tự động